:

Vad ska finnas med i en uppsats?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vad ska finnas med i en uppsats?
  2. Hur skriver man ett syfte i en uppsats?
  3. Hur skriver man ett syfte examensarbete?
  4. Vad bör läsaren veta om uppsatsen?
  5. Hur ska en sammanfattning återge uppsatsen?
  6. Vad är den inledande delen av en vetenskaplig uppsats?

Vad ska finnas med i en uppsats?

Huvuddelen innehåller ofta rubrikerna inledning, syfte, forskningsöversikt, teori, metod, material, resultat, diskussion och avslutning. Inom en del ämnesområden är rubrikerna obligatoriska, men inte i alla, det varierar mellan olika ämnen.

Hur skriver man ett syfte i en uppsats?

Syfte. Syftet styr hela uppsatsen och innehållet i alla uppsatsens delar. Syftet fångar vad du avser att uppnå med din studie. Ett exempel skulle kunna vara att syftet var ”att undersöka hur effektiva omvårdnadsinterventioner är för rökavvänjning”.

Hur skriver man ett syfte examensarbete?

Textens syfte ingår oftast i inledningen men ibland, speciellt i längre arbeten, låter man syftet få en egen underrubrik. I inledningen kan du också ge en bakgrund till ämnet och en översikt om det aktuella forskningsläget för att sätta in ämnet i ett större sammanhang.

Vad bör läsaren veta om uppsatsen?

I inledningen bör läsaren få en överblick över uppsatsen / rapporten och en orientering i ämnet. Inledningen bör innehålla en sammanfattning av syftet och de problem du sökt svar på. Här beskrivs hypoteser, avgränsningar och du kan också kortfattat redogöra för uppsatsens struktur.

Hur ska en sammanfattning återge uppsatsen?

Ett abstract eller sammanfattning ska kortfattat återge uppsatsens innehåll så att läsaren snabbt kan skaffa sig en uppfattning om innehållet. Den ska vara utformad så att den kan läsas separat. Nyckelord eller keywords kan också hjälpa till att snabbt ge en tydlig bild av innehållet. En bra sammanfattning och nyckelord bidrar även ...

Vad är den inledande delen av en vetenskaplig uppsats?

INLEDANDE DEL. Den inledande delen av en vetenskaplig uppsats ska innehålla titelsida, abstract/sammanfattning och innehållsförteckning. Detta för att läsaren ska få en överblick över uppsatsens struktur och innehåll.