:

Vad gör man med slam?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vad gör man med slam?
  2. Vad är avloppsslam?
  3. Vad innehåller avloppsslam?
  4. Är slam avfall?
  5. Kan man återvinna fosfor?
  6. Vad väger slam?
  7. Var tar Bajsen vägen?

Vad gör man med slam?

Idag används slam oftast till jordtillverkning och växtetablering, om det används. Om reningsverket är certifierat enligt Revaq är det möjligt att använda slammet inom jordbruk. Användningsområden där slammets innehåll av näringsämnen i dag inte kan återanvändas är tätskikt för deponier och förbränning av slam.

Vad är avloppsslam?

När avloppsvatten renas bildas slam. Det består bland annat av toalettpapper, bajs, matrester och kaffesump. Bara på Ryaverket blir det cirka 55 000 ton slam varje år.

Vad innehåller avloppsslam?

I avloppsslammet finns ca 2,8 procent fosfor och 4,3 procent kväve och 50 procent mullbildande ämnen och det är detta som gör att slam ses som ett intressant gödselmedel för till exempel jordbruket.

Är slam avfall?

Slammet har ursprungligen betraktats somt en oönskad biprodukt, ett avfall och som reningsverken måste bli kvitt. De vägar som ursprungligen användes var i första hand deponering och spridning på åkermark.

Kan man återvinna fosfor?

I nuläget återvinns drygt 30 procent av fosforn i Sveriges avloppsslam genom direkt slamåterföring, varav huvuddelen inom Revaq- systemet. Knappt 70 procent används till ändamål som anläggningsjord och deponitäckning, vilket innebär att fosforn inte återvinns till produktiv åkermark utan hamnar på andra ställen.

Vad väger slam?

En slambil väger ungefär 15 ton när den är tom och ungefär 28 ton när den är lastad full.

Var tar Bajsen vägen?

Reningsverket kan rena vattnet från kiss, bajs och toalettpapper. Tyvärr spolas även skräp som öronpetare och tandkrämstuber ner i toaletter och kommer till reningsverket. Skräpet kan fastna i avloppsrören och göra så det blir stopp och det är både dyrt och besvärligt att fixa.