:

I vilka lägen skriver du en avvikelse på läkemedel?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

 1. I vilka lägen skriver du en avvikelse på läkemedel?
 2. Vilka omständigheter medför att du ska skriva en avvikelse på läkemedelshantering?
 3. Hur beskriver man en risk?
 4. Hur går en riskbedömning till?
 5. Vilka ska vara med på riskanalys?
 6. Vad består riskanalys av?

I vilka lägen skriver du en avvikelse på läkemedel?

Följande händelser ska dessutom rapporteras till Läkemedelsverket:

 • Händelser som har orsakat en patients, användares eller någon annans död.
 • Händelser som har orsakat att en patient, en användare eller någon annan har fått sin hälsa allvarligt försämrad.

Vilka omständigheter medför att du ska skriva en avvikelse på läkemedelshantering?

Om det fanns speciella omständigheter eller bidragande faktorer till fallet, exempelvis nedsatt syn, halt golv och så vidare. Om någon medicinteknisk produkt var inblandad i händelsen, till exempel rullstol. Beskrivning av händelseförloppet. Om någon åtgärd vidtagits.

Hur beskriver man en risk?

1. Vilka risker finns?

 1. Personella. Risker kan vara individbaserade. ...
 2. Kundrelaterade. Vilka risker kan drabba kunderna?
 3. Processuella. Vad händer om det uppstår förseningar någonstans i leveranskedjan? ...
 4. Tidsberoende. ...
 5. Finansiella. ...
 6. Tekniska. ...
 7. Miljömässiga. ...
 8. Politiska.
BE

Hur går en riskbedömning till?

Risker och riskbedömning

 1. Planera. Välj ut de områden som ska riskbedömas. ...
 2. Samla information. Samla in information som behövs för att hitta riskkällor och värdera hur allvarliga dessa är.
 3. Hitta riskkällor. Ta reda på hur ohälsa eller olycksfall kan uppkomma och vilka som kan påverkas.
 4. Värdera risken. ...
 5. Föreslå åtgärder.

Vilka ska vara med på riskanalys?

Arbetstagare, skyddsombud och elevskyddsombud ska ges möjlig het att medverka när riskbedömning och handlingsplan görs. Om kompetens saknas inom den egna verksamheten för att göra riskbedömning och ta fram handlingsplan ska företagshälsovården eller motsvarande sakkunnig hjälp utifrån anlitas.

Vad består riskanalys av?

Processen att utföra en riskanalys består av sju steg:

 • Steg 1: Gå igenom tillgänglig.
 • information om ärendet.
 • Steg 2: Identifiera risker.
 • Steg 3: Bedöm riskerna.
 • Steg 4: Prioritera riskerna.
 • Steg 5: Bestäm åtgärder.
 • Steg 6: För in åtgärderna i en handlingsplan.
 • Steg 7: Följ upp.