:

Under vilka förutsättningar får kommunen överlämna till privata aktörer att bedriva hemtjänst?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Under vilka förutsättningar får kommunen överlämna till privata aktörer att bedriva hemtjänst?
  2. Vilka olika insatser kan inga i ett bistånd enligt SoL socialtjänstlagen?
  3. Vad är en utförare?
  4. Vad står det i socialtjänstlagen SoL 1 a kapitlet 1 A?
  5. Kan bistånd enligt SoL vara?
  6. Hur gör man en Skyddsbedömning?
  7. Vad är en privat utförare?
  8. Får kommunen bedriva näringsverksamhet?
  9. Vad betyder kommunala utförare?

Under vilka förutsättningar får kommunen överlämna till privata aktörer att bedriva hemtjänst?

Utökad tillståndsplikt inom socialtjänsten Utredningen föreslår därför att det ska krävas tillstånd av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för att privata utförare och kommunala stiftelser eller kommunalt bildade eller ägda associationer ska få bedriva verksamhet med hemtjänst.

Vilka olika insatser kan inga i ett bistånd enligt SoL socialtjänstlagen?

Ekonomiskt bistånd, service eller omvårdnad Det finns inga begränsningar i SoL kring vad du kan ansöka om för typ av bistånd. Dina behov avgör om socialtjänsten beviljar bistånd och hur det i så fall ska utformas. Vanligt är att man söker ekonomiskt bistånd, eller insatser av service eller omvårdnad.

Vad är en utförare?

Kommuner och regioner kan besluta att överlämna vården av kommunala angelägenheter till privata utförare. Med en privat utförare avses en juridisk person eller enskild individ som mottagit uppdraget om vården av en kommunal angelägenhet.

Vad står det i socialtjänstlagen SoL 1 a kapitlet 1 A?

1 kap. Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet.

Kan bistånd enligt SoL vara?

1 § SoL har den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå.

Hur gör man en Skyddsbedömning?

- Skyddsbedömningar ska göras - När misstanke uppstår om våld eller andra övergrepp av närstående ska utredning inledas. Det ska ske både när barn direkt utsatts eller bevittnat våld/övergrepp. - Alla bedömningar ska ske inom föreskriven tid (14 dagar). Beslut om att inleda/inte inleda utredning ska ske skyndsamt.

Vad är en privat utförare?

Regeringen föreslår att begreppet kommunala entreprenader i kommunallagen ersätts med begreppet privat utförare. En privat utförare ska betyda en juridisk person eller en enskild individ som har hand om vården av en kommunal angelägenhet. Med en privat utförare avses inte kommunala företag.

Får kommunen bedriva näringsverksamhet?

Enligt 2 kap 7 § kommunallagen får kommuner och landsting driva näringsverksamhet, om den drivs utan vinstsyfte och går ut på att tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller tjänster åt medlemmar i kommunen eller landstinget.

Vad betyder kommunala utförare?

Kommuner och regioner kan besluta att överlämna vården av kommunala angelägenheter till privata utförare. Med en privat utförare avses en juridisk person eller enskild individ som mottagit uppdraget om vården av en kommunal angelägenhet.