:

Vad är nedsatt funktionsförmåga?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

 1. Vad är nedsatt funktionsförmåga?
 2. Vad är kognitiv funktionsförmåga?
 3. Vad betyder likvärdighet inom funktionsnedsättning?
 4. Vilka attityder och värderingar möter människor med funktionsnedsättning Funktionsvariationer?
 5. Vad ska man ha i IQ?
 6. Vad finns det för olika intelligenstester?
 7. Vad finns det för förmågor?
 8. Vad finns det för olika förmågor?
 9. Vad betyder följande begrepp likvärdighet tillgänglighet delaktighet?
 10. Hur har människors attityder och värderingar förändras kring funktionsnedsättningar?

Vad är nedsatt funktionsförmåga?

Funktionsnedsättning definieras som nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Funktionsnedsättning uppstår till följd av en medfödd eller förvärvad skada.

Vad är kognitiv funktionsförmåga?

Kognitiv funktionsförmåga omfattar minnet, inlärningsförmågan,processering av information, styrning av handlingarna och språkliga funktioner.

Vad betyder likvärdighet inom funktionsnedsättning?

Det betyder att alla som har olika funktionsnedsättningar ska kunna vara en del av samhället på samma villkor som andra. Den som har en funktionsnedsättning, eller flera, får inte diskrimineras.

Vilka attityder och värderingar möter människor med funktionsnedsättning Funktionsvariationer?

Motivering. Ett stort problem för människor som lever med någon sorts handikapp eller funktionsnedsättning är attityderna man möter i samhället. Många utsätts i vardagen för våld, trakasserier eller dåligt bemötande.

Vad ska man ha i IQ?

IQ-skala rankar intelligens 130 och över: Mycket hög. 120-129: Hög. 110-119: Över normal. 90-109: Normal (genomsnittlig)

Vad finns det för olika intelligenstester?

Några IQ-test

 • BasIQ.
 • Ravens matriser.
 • Cattell Culture Fair III.
 • Watson Glaser -Bedömning av kritiskt tänkande.
 • Stanford-Binet.
 • Wechsler Adult Intelligence Scale, WAIS.
 • Wechsler Intelligence Scale for Children, WISC.
 • Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence, WPPSI.

Vad finns det för förmågor?

Exempel på förmågor som brukar räknas till de kognitiva är språk-, läs- och skrivförmåga, begreppsförmåga, analysförmåga, metakognitiv förmåga och förmåga att hantera information.

Vad finns det för olika förmågor?

Vi människor har olika förmågor som att se, höra, tala, läsa, motoriska och kognitiva. Dessa förmågor kan variera hos alla, ibland kan någon eller flera förmågor vara permanent nedsatt, då brukar man tala om funktionsnedsättning. Men en nedsättning i förmåga kan också vara tillfällig eller situationsbaserad.

Vad betyder följande begrepp likvärdighet tillgänglighet delaktighet?

Det innebär att i så hög utsträckning som möjligt kunna välja självständigt, fatta egna beslut och påverka sitt eget liv. Delaktighet förutsätter också att tjänster, produkter och miljöer är tillgängliga. Det gäller alla samhällets områden som exempelvis arbetsmarknaden, i skolan och i andra offentliga miljöer.

Hur har människors attityder och värderingar förändras kring funktionsnedsättningar?

Forskare menar att attityder till personer med funktionsnedsättningar ser lite olika ut beroende på vilken typ av funktionsnedsättning personerna har. Till exempel så möts personer som är blinda ofta av medlidande medan personer med en utvecklingsstörning bemöts fördomsfullt.