:

Kan en styrelse avslå en motion?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Kan en styrelse avslå en motion?
  2. Vad händer om man inte får ihop en styrelse samfällighet?
  3. Hur behandla motioner?
  4. Vad krävs för att upplösa en samfällighet?
  5. Vad händer om en samfällighet inte har en styrelse?

Kan en styrelse avslå en motion?

Styrelsen bör lämna sitt svar på motionerna. Styrelsen har ofta information och kunskap om sådant som motionerna handlar om. Styrelsen kan rekommendera medlemmarna att antingen bifalla, avslå eller anse motionen besvarad beroende på vilken information som styrelsen har.

Vad händer om man inte får ihop en styrelse samfällighet?

Om det saknas styrelse för den samfällighetsförening där du är medlem ska du kontakta länsstyrelsen. De prövar då om en så kallad syssloman kan i uppdrag att sköta föreningen tills en ny styrelse valts. Sysslomannen ersätter i första hand en styrelseledamot.

Hur behandla motioner?

behandlas motionerna i riksdagen Exempelvis hänvisas motioner om klimatfrågor till miljö- och jordbruksutskottet. Utskottet går igenom motionen och föreslår vad riksdagen ska besluta. För många av motionerna startar utskotten detta arbete först under våren. Därefter fattar riksdagen beslut om motionen.

Vad krävs för att upplösa en samfällighet?

En samfällighetsförening ska upplösas när den eller de samfälligheter som föreningen förvaltar upphört. Alla medlemmar är överens om att lösa upp föreningen och Länsstyrelsen medger att föreningen får upplösas. Lantmäteriet förordnar i samband med en omprövningsförrättning att samfällighetsföreningen ska upplösas.

Vad händer om en samfällighet inte har en styrelse?

Om det saknas styrelse för den samfällighetsförening där du är medlem ska du kontakta länsstyrelsen. De prövar då om en så kallad syssloman kan få i uppdrag att sköta föreningen tills en ny styrelse valts. Sysslomannen ersätter i första hand en styrelseledamot.