:

När kan man begära sluten omröstning?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. När kan man begära sluten omröstning?
  2. Vem får rösta på stämman?
  3. Vad gör bolagsstämman?
  4. Hur fungerar en sluten omröstning?
  5. Vad menas med sluten omröstning?
  6. Vem får närvara på föreningsstämma?
  7. Vad ska ingå i en bolagsstämma?

När kan man begära sluten omröstning?

Enligt stadgarna i vissa föreningar ska man ha sluten votering om någon begär det. I andra ska ett sådant yrkande prövas och bifallas av mötet med enkel majoritet (se nedan). Stadgarna kan också innebära sluten votering överhuvudtaget inte är tillåten vid beslut i sakfrågor, utan bara vid personval.

Vem får rösta på stämman?

När medlemmarna anländer till stämman prickas de av mot medlemsförteckningen som oftast också får vara röstlängd. Den fastställs sedan av stämman under en punkt på dagordningen. Det är klokt att, ifall två eller flera medlemmar har en gemensam röst, notera i röstlängden vem av dem som ska lägga den faktiska rösten.

Vad gör bolagsstämman?

Bolagsstämman är aktiebolagets högsta beslutande organ och därmed överordnad både styrelse och verkställande direktör. På en bolagsstämma fattar aktieägarna beslut enligt aktiebolagslagen och bolagsordningen. Alla aktieägare har genom sin närvaro eller genom representation rätt att utöva sin rösträtt på bolagsstämman.

Hur fungerar en sluten omröstning?

Det finns också möjlighet att begära sluten omröstning. Det innebär att medlemmarna röstar via skrivna lappar, anonymt. Det kan begäras av någon medlem vid personval. Varje bostadsrätt ger en röst, d v s ett röstkort.

Vad menas med sluten omröstning?

Sluten omröstning är en typ av omröstning som innebär att omröstningen sker i hemlighet (d.v.s. det är inte möjligt att avgöra hur varje enskild röstande har röstat).

Vem får närvara på föreningsstämma?

I lagen om ekonomiska föreningar anges att föreningsstämman kan besluta att den som inte är medlem ska ha rätt att närvara på stämman. För ett sådant beslut krävs dock enhällighet av samtliga röstberättigade på föreningsstämman. Ombud, biträden och andra stämmofunktionärer har alltid rätt att närvara.

Vad ska ingå i en bolagsstämma?

Du måste anmäla till Bolagsverket att företaget ska ha en fortsatt bolagsstämma inom fyra veckor efter att årsstämman tog beslutet – om stämman ska hållas för att årsstämman inte kan ta beslut om något av följande: att fastställa resultat- och balansräkningen, inklusive en eventuell koncerns resultat- och balansräkning.