:

Vilket minne försvinner först vid demens?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vilket minne försvinner först vid demens?
  2. Är jag dement eller glömsk?
  3. Hur börjar vaskulär demens?
  4. Varför blir dementa arga?
  5. Varför blir dementa aggressiva?
  6. Vad är skillnaden på normal glömska jämfört med demens?
  7. Vad ska du vara uppmärksam på när en person har påbörjat en medicinsk behandling mot demens?
  8. Hur fungerar Ebixa?
  9. Vilket symtom är det vanligaste tecknet för att man kanske drabbas av demens?
  10. Varför blir dementa elaka?

Vilket minne försvinner först vid demens?

– Vid demenssjukdom drabbas i regel först det episodiska minnet, det vill säga minnet av personligt upplevda händelser, t ex att någon har visat mig hur en kalender ska användas. Genom upprepning försöker vi komma runt det episodiska minnet.

Är jag dement eller glömsk?

All glömska är inte demens Demenssjukdom handlar inte heller bara om glömska utan påverkar även andra förmågor. Att ibland glömma namn, inte minnas om man stängt av kaffebryggaren eller var man lagt nycklarna är i sig inte några tecken på demens- sjukdom.

Hur börjar vaskulär demens?

Vaskulär demens kallas också blodkärlsdemens. Sjukdomen kan orsakas av åderförfettning, blodpropp eller hjärnblödning. Det gör att delar av hjärnan får för lite syre och därför skadas. Höga blodsockervärden, övervikt och förhöjda blodfetter är riskfaktorer.

Varför blir dementa arga?

Symtomen är ofta en reaktion på en oförmåga att kunna bearbeta information och förmedla sig. Symtomen innebär ofta stort lidande för personen med demenssjukdom och kan även innebära svårigheter vid bemötande för anhöriga och vårdpersonal. Särskilt agitation och aggressivitet ställer stora krav på omhändertagandet.

Varför blir dementa aggressiva?

Att aggressivt beteende ofta uppträder tidigare vid frontotemporal demens kan bero på att sjukdomen börjar i hjärnans främre delar som styr empati, impulskontroll, personlighet och omdöme. Studien visade att våldet var grövre hos personer med frontotemporal demens och att det oftare riktades mot helt okända människor.

Vad är skillnaden på normal glömska jämfört med demens?

Normal glömska innefattar att vi glömmer delar av en händelse medan personer med Alzheimers sjukdom glömmer hela händelsen. Normal glömska innefattar att vi glömmer händelser långt tillbaka i tiden oftare än nyligen inträffade händelser. Personer med Alzheimers sjukdom glömmer oftast det som nyligen hänt.

Vad ska du vara uppmärksam på när en person har påbörjat en medicinsk behandling mot demens?

Utredning av demenssjukdom Utredning ska göras snarast i samtycke med patienten och när klinisk misstanke om kognitiv störning finns. Den basala utredningen består av två delar – en medicinsk och en social, se Faktaruta 1. Som i alla utredningar av misstänkt sjukdom ska innehållet individualiseras.

Hur fungerar Ebixa?

Ebixa hör till en läkemedelsgrupp som kallas NMDA-receptorantagonister. Ebixa verkar på dessa NMDA-receptorer genom att förbättra överföringen av nervsignaler och minnet. Ebixa används för behandling av patienter med måttlig till svår Alzheimers sjukdom.

Vilket symtom är det vanligaste tecknet för att man kanske drabbas av demens?

När sjukdomen debuterar i högre åldrar är minnesstörningar det vanligaste och kanske många gånger de enda symtomen. Men man kan också ha symtom utan att ha minnesproblem. När yngre drabbas har man en större blandning av symtom och det är vanligt att språkförmågan försämras hos denna grupp.

Varför blir dementa elaka?

Den som uttrycker symtomen behärskar inte situationen, är i ett stresstillstånd, och kan ha en störd verklighetsuppfattning. Patientens reaktionsmönster kan bli ett störningsmoment och/eller innebära risker för att personen skadar sig själv, andra patienter eller vårdpersonal.