:

Hur kan man göra för att barn och ungdomar med funktionsnedsättningar lättare ska kunna delta aktivt i samhället?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

 1. Hur kan man göra för att barn och ungdomar med funktionsnedsättningar lättare ska kunna delta aktivt i samhället?
 2. När kom lagen om stöd och service LSS och vad har den betytt för den enskilde individen?
 3. Hur kan vi stötta barn med funktionsnedsättning?
 4. Vad betyder likvärdighet inom LSS?
 5. När det gäller barn så ska handläggaren bortse från föräldraansvaret?
 6. Hur man skulle kunna anpassa för att öka tillgängligheten?
 7. När kom lagen om stöd och service LSS?
 8. Vad är goda levnadsvillkor enligt LSS?
 9. Hur kan man anpassa aktiviteten till olika funktionsnedsättningar?
 10. Hur tror du att Vardagsliv och fritid kan påverkas för personer med funktionsnedsättning?
 11. Hur är begreppen delaktighet och självbestämmande sammankopplade?
 12. Vad menas med begreppet likvärdighet?
 13. Hur lång tid får en LSS utredning ta?
 14. Hur definierar WHO funktionsnedsättning?
 15. Har vi en god tillgänglighet för alla medborgare Hur kan vi förbättra tillgängligheten för funktionsnedsatta i samhället?

Hur kan man göra för att barn och ungdomar med funktionsnedsättningar lättare ska kunna delta aktivt i samhället?

Tillgänglig information och kommunikation bidrar till att det är lätt att läsa, höra, se och förstå. Tillgänglighet handlar också om att möten ska hållas i lokaler där alla kan delta på lika villkor. Socialtjänsten har ett ansvar att ge stöd till enskilda personer att kunna leva jämlikt och vara aktiva i samhällslivet.

När kom lagen om stöd och service LSS och vad har den betytt för den enskilde individen?

Här kan du läsa hela lagtexten LSS - Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Hur kan vi stötta barn med funktionsnedsättning?

Socialtjänsten i den kommun där barnet bor har ansvar för att ge stöd till barn med funktionsnedsättning och deras familjer. Det kan ske på många sätt och det är Socialtjänstlagen, SoL, som styr hur stödet kan se ut. Ni kan bland annat söka så kallat bistånd till livsföringen.

Vad betyder likvärdighet inom LSS?

Enligt Socialstyrelsen innebär likvärdighet enligt LSS att en person ska kunna räkna med att få sina behov bedömda på samma sätt även om hen flyttar till en annan kommun. Men likvärdighetsprincipen har svårt att hävda sig, så länge kommunernas självstyre trumfar rätten till ett liv som andra.

När det gäller barn så ska handläggaren bortse från föräldraansvaret?

”När behovet av personlig assistans bedöms för ett barn ska det bortses från det hjälpbehov som en vårdnadshavare normalt ska tillgodose enligt föräldrabalken med hänsyn till barnets ålder, utveckling och övriga omständigheter.” (SFB 51 kap 6 §).

Hur man skulle kunna anpassa för att öka tillgängligheten?

Tillgång till personlig service, till exempel i form av ledsagning, är ofta en förutsättning för att en obekant miljö ska vara tillgänglig. Information ska kunna lämnas i alternativa format, till exempel med skärmläsare, uppläsning med talsyntes eller punktskrift.

När kom lagen om stöd och service LSS?

Lagen började att gälla 1994 och den kom till för att personer med funktionsnedsättningar hade sämre liv än andra och inte kunde bestämma över sina egna liv och över det stöd de behövde. De lagar som fanns räckte inte. LASS, Lagen om rätt till personlig assistent kom samtidigt.

Vad är goda levnadsvillkor enligt LSS?

Goda levnadsvillkor uppnås när den enskilde själv får bestämma vad som är angeläget i det egna livet, när de behov den enskilde tycker är angelägna blir tillgodosed- da. Självbestämmande över de insatser (i form av t. ex. personlig assistans) en behöver är en förutsättning för självbestämmande över det egna livet.

Hur kan man anpassa aktiviteten till olika funktionsnedsättningar?

Vi vill stimulera syn och hörseln genom att ha material som syns och hörs på ett bra sätt. Att skapa ljud och känna olika saker stimulerar till ökad aktivitet och lockar till upprepade rörelser. Det som började som omedvetna rörelser blir en medveten rörelse.

Hur tror du att Vardagsliv och fritid kan påverkas för personer med funktionsnedsättning?

En välutformad fritidsaktivitet för personer med en utvecklingsstörning kan leda till positiv utkomst för individens utveckling och välbefinnande. Att möjliggöra fritid för personer med en utvecklingsstörning ställer höga krav på att omgivningen ger möjligheter och förutsättningar för ett deltagande.

Hur är begreppen delaktighet och självbestämmande sammankopplade?

Självbestämmande är en mänsklig rättighet. Alla har rätt att besluta om sitt eget liv och om saker som berör en själv. En förutsättning för självbestämmande är delaktighet; att få delta i samhället och i beslut som berör en själv.

Vad menas med begreppet likvärdighet?

Likvärdighet innebär inte likformighet eller att alla elever ska få lika mycket resurser. Resurser till utbildning inom skolväsendet ska i stället fördelas efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov (2 kap. 8 b § skollagen).

Hur lång tid får en LSS utredning ta?

Det finns inte någon särskild bestämmelse som reglerar handläggningstiden i ett LSS-ärende, dvs. inom vilken tid nämnden ska fatta ett beslut med anledning av en ansökan om insats. Bestämmelserna om ärendehandläggning i förvaltningslagen (2017:900) är dock tillämpliga.

Hur definierar WHO funktionsnedsättning?

Definitioner. Funktionsnedsättning är en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Funktionshinder är den begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen.

Har vi en god tillgänglighet för alla medborgare Hur kan vi förbättra tillgängligheten för funktionsnedsatta i samhället?

Det behövs forskning för att få fram nya tekniska lösningar som ökar tillgängligheten i den fysiska och tekniska miljön. Ett socialt hållbart samhälle är i största möjliga utsträckning universellt utfor- mat och därmed tillgängligt och användbart för alla.