:

Hur bokför man försäljning av värdepapper?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Hur bokför man försäljning av värdepapper?
  2. Hur bokföra försäljning av näringsbetingade andelar?
  3. Hur bokföra depåkonto?
  4. Vad är långfristiga värdepappersinnehav?
  5. Hur bokför man en utbetalning av Direktpension?
  6. Hur bokför man försäljning av inventarier?

Hur bokför man försäljning av värdepapper?

Inköp av aktier som är finansiella anläggningstillgångar bokförs normalt i kontogrupp 13 och resultatet vid försäljning av sådan aktier bokförs i kontogrupp 82. Uppskrivningar och nedskrivningar vid omvärderingar av finansiella anläggningstillgångar bokförs i kontogrupp 13 och kontogrupp 82.

Hur bokföra försäljning av näringsbetingade andelar?

En vinst eller en förlust vid försäljning av näringsbetingade andelar bokförs i kontogrupp 80, 81 eller 82. En nedskrivning av näringsbetingade andelar bokförs genom att ett konto i kontogrupp 13 krediteras samtidigt som ett konto i kontogrupp 80, 81 eller 82 debeteras.

Hur bokföra depåkonto?

Exempel: bokföra inköp av marknadsnoterad aktie (depåkonto) En redovisningsenhet har anskaffat aktier i Ericsson B för 250 000 SEK, pengarna dras från företagets depåkonto. Innehavet klassificeras som en finansiell anläggningstillgång.

Vad är långfristiga värdepappersinnehav?

Definition finansiella anläggningstillgångar Exempel på långfristiga placeringar är aktier i dotterbolag och koncernföretag samt långfristiga värdepappersinnehav. Aktier i dotterbolag ska särredovisas. När aktier i dotterbolag förekommer samtidigt med aktier i utomstående bolag ska underkonton läggas upp för dessa.

Hur bokför man en utbetalning av Direktpension?

Utfästelsen för direktpension ska redovisas som en avsättning. När företaget har ett pensionsåtagande som uteslutande är beroende av värdet på en tillgång som företaget äger, ska företaget redovisa en avsättning som tas upp till tillgångens redovisade värde.

Hur bokför man försäljning av inventarier?

En vinst vid försäljning av inventarier och verktyg bokförs i kontogrupp 39 och en förlust vid försäljning av inventarier och verktyg bokförs i kontogrupp 79. En avskrivning av inventarier och verktyg bokförs genom att ett konto i kontogrupp 12 krediteras samtidigt som ett konto i kontogrupp 78 debeteras.