:

Vad är en diskrimineringsgrund?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

 1. Vad är en diskrimineringsgrund?
 2. Vad menas med åldersdiskriminering?
 3. Vad är jämförbar situation?
 4. Vilka är våra diskrimineringsgrunder?
 5. Varför en likabehandlingsplan?
 6. Vad är ålder?
 7. Vilka negativa följder kan diskriminering få?
 8. Hur lyder bestämmelsen i 2 kap 1 1 st p 2 diskrimineringslagen?
 9. Vad skiljer direkt diskriminering och indirekt diskriminering?
 10. Vad är diskriminering i arbetslivet?
 11. Vilka olika typer av diskriminering finns det?
 12. Måste man ha en likabehandlingsplan?

Vad är en diskrimineringsgrund?

I lagen finns det sju diskrimineringsgrunder. Dessa är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. En förenklad beskrivning av lagens definition av diskriminering är att någon missgynnas eller kränks.

Vad menas med åldersdiskriminering?

Åldersdiskriminering innebär att du inte får samma möjligheter som andra, bara för att du är yngre eller äldre än andra i samma situation. Det kan uppstå på utbildningar, på jobbet, på sjukhusen, på biblioteken eller andra platser där personer med olika åldrar deltar i samma verksamhet.

Vad är jämförbar situation?

Om två personer söker samma jobb och de har ungefär likadana meriter så är de i en jämförbar situation. Är det stor skillnad i meriterna så är de två oftast inte i en jämförbar situation enligt lagen.

Vilka är våra diskrimineringsgrunder?

Det finns sju diskrimineringsgrunder som omfattas av lagens diskrimineringsförbud: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Varför en likabehandlingsplan?

Likabehandlingsplanen syftar till att främja barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder och att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling.

Vad är ålder?

Åldrande återspeglar de biologiska och psykiska förändringar som en organism genomgår med tiden, och som leder till ålderdomen, samt hos människor också de sociala och psykologiska processer som en längre tids levnad innebär (jämför mognad, erfarenhet).

Vilka negativa följder kan diskriminering få?

Diskriminering innebär att en person särbehandlas och att det får negativa konsekvenser. Personen behandlas alltså sämre på grund av vem den är, vad den tror på eller hur den ser ut. Diskriminering skapar problem för den enskilda människan. Det kan till exempel innebära arbetslöshet, fattigdom och sämre hälsa.

Hur lyder bestämmelsen i 2 kap 1 1 st p 2 diskrimineringslagen?

1 § Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Lag (2014:958).

Vad skiljer direkt diskriminering och indirekt diskriminering?

Utgångspunkten vid indirekt diskriminering handlar, till skillnad från direkt diskriminering, istället om hur tillämpning av vissa kriterier, bestämmelser eller förfaringssätt kan missgynna personer med viss tillhörighet.

Vad är diskriminering i arbetslivet?

När räknas det som diskriminering? På jobbet kan du bli diskriminerad av en chef eller en kollega och diskrimineringen kan vara direkt eller indirekt. Bristande tillgänglighet, trakasserier, sexuella trakasserier och instruktioner att diskriminera är alla former av diskriminering.

Vilka olika typer av diskriminering finns det?

Diskrimineringslagen definierar sex former av diskriminering: direkt diskriminering, indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet, trakasserier, sexuella trakasserier och instruktioner att diskriminera.

Måste man ha en likabehandlingsplan?

Tidigare krav på jämställdhetsplan respektive likabehandlingsplan ersattes med ett krav på att hela arbetet ska dokumenteras. Krav på att ta fram och följa upp riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier (och för arbetsgivare även repressalier).