:

Vad är ett koncerninternt lån?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

 1. Vad är ett koncerninternt lån?
 2. Får ett dotterbolag låna ut pengar till moderbolaget?
 3. Kan ett dotterbolag gå i borgen för moderbolaget?
 4. Kan dotterbolag ställa säkerhet för moderbolag?
 5. Hur bokför man lån till dotterbolag?
 6. Vad är maxbeloppet som en aktieägare kan låna av det egna bolaget?
 7. Vad är Koncernlån?
 8. Kan man fakturera från ett holdingbolag?
 9. Kan ett aktiebolag vara borgensman?
 10. Vilka ingår i den förbjudna kretsen?
 11. Hur bokför man erhållna aktieägartillskott?
 12. Hur bokför jag ovillkorat aktieägartillskott?
 13. Hur mycket kan man låna på aktiebolag?
 14. Hur mycket kan man dela ut i ett aktiebolag?
 15. Vem får ge koncernbidrag?

Vad är ett koncerninternt lån?

För ett koncerninternt lån betyder denna allmänna princip följaktligen att lånet ska löpa med en räntenivå som skulle ha gällt mellan oberoende parter. När räntenivån skall bestämmas har ofta ansetts att låntagande företags meriter i kredithänseende ska värderas, inte övriga koncernföretags ställning.

Får ett dotterbolag låna ut pengar till moderbolaget?

Detta innebär att moderbolag kan låna av dotterbolag, eller tvärtom. Även mellan dotterbolag kan lån vara tillåtna. Men inte om ett lån sker mellan bolag inom en koncern där låntagarbolaget inte är kan betala sina skulder i tid - lånet kan då betraktas som förtäckt utdelning.

Kan ett dotterbolag gå i borgen för moderbolaget?

Men i vissa fall kan dotterbolaget även behöva ytterligare kapital från utomstående långivare. Moderbolaget kangå i borgen för dotterbolaget som säkerhet för lånet. Moderbolagsborgen, även kallat moderbolagsgaranti, innebär att koncernbolaget går i borgen för ett av dotterbolagens skulder.

Kan dotterbolag ställa säkerhet för moderbolag?

Inom vilka ramar en styrelse i ett dotterbolag kan ställa säkerhet för ett moderbolags förpliktelser finns inte skrivet i svart och vitt (som det sällan är inom juridiken) utan det handlar om att styrelsen behöver göra en samlad bedömning av samtliga relevanta fakta.

Hur bokför man lån till dotterbolag?

Om företaget lånat pengar av dig eller annan delägare ska du inte använda samma konton som om lånet kom från en bank eller ett finansinstitut. Använd istället konto 2393 (Lån från närstående personer, långfristig del). Räntan bokförs däremot likadant på konto 8410 (Räntekostnader för långfristiga skulder).

Vad är maxbeloppet som en aktieägare kan låna av det egna bolaget?

Låna ut med rätt ränta Om ditt företag är i behov av kapital kan du som aktieägare låna ut pengar till ditt företag. Förutom den affärsrisk man tar på själva lånebeloppet så kan det i övrigt finnas en vinning med det hela. I normalfallet finns inga begränsningar i hur mycket pengar du får låna in till ditt företag.

Vad är Koncernlån?

Ett koncernlån kan enligt praxis anses som förtäckt utdelning. Ett lån som lämnas inom en koncern och därför normalt är ett tillåtet koncernlån, kan enligt bolagsrättslig praxis anses vara förtäckt utdelning.

Kan man fakturera från ett holdingbolag?

Kammarrättens bedömning får ses som en praktisk lösning som ligger i linje med EU-rättens praxis. Att ett holdingbolag kan fakturera ett dotterbolag som i sin tur fakturerar kostnaderna på övriga dotterbolag kan i vissa fall vara en administrativ förenkling.

Kan ett aktiebolag vara borgensman?

Aktiebolag: Då ett aktiebolag är en juridisk person, så är en företagare inte personligt ansvariga för företagets skulder om inget annat har avtalats. Därav uppkommer krav på borgen relativt ofta bland små aktiebolag med lägre omsättning och vinst.

Vilka ingår i den förbjudna kretsen?

I den förbjudna kretsen ingår den som äger aktier, eller som är styrelseledamot eller verkställande direktör, i bolaget eller i ett annat bolag i samma koncern. En styrelsesuppleant ska vid tillämpning av låneförbudet jämställas med en styrelseledamot (NJA 20).

Hur bokför man erhållna aktieägartillskott?

Erhållna aktieägartillskott redovisas direkt i balansräkningen mot fritt eget kapital. Ett aktiebolag får ett aktieägartillskott [2093] genom en bankkontoinsättning på 100 000 kr [1930]. Under det nya året omförs aktieägartillskottet [2093] mot balanserat resultat [2091].

Hur bokför jag ovillkorat aktieägartillskott?

Lämnade aktieägartillskott skall bokföras som en ökning av det bokförda värdet för andelarna i det ägda aktiebolaget. Erhållna aktieägartillskott skall bokföras mot det egna kapitalet i ett aktiebolag. Man brukar bokföra lämnade aktieägartillskott i kontogrupp 13 och erhållna aktieägartillskott i kontogrupp 20.

Hur mycket kan man låna på aktiebolag?

1. Lånebelopp i procent av omsättningen. En tumregel inom företagsfinansiering är att småföretagare kan låna upp till 10% av sin årliga omsättning utan att lägga till säkerheter.

Hur mycket kan man dela ut i ett aktiebolag?

Ditt aktiebolag gör en vinst på 105 000 kr efter skatt under 2021. Förenklingsregeln tillåter lågbeskattad utdelning upp till 187 550 kr, så du kan dela ut hela vinsten och mellanskillnaden på 82 550 kr läggs till ditt sparade utdelningsutrymme. Du får i detta exempel ut 84 000 kr i fickan.

Vem får ge koncernbidrag?

Koncernbidrag får lämnas mellan ett moderbolag och ett helägt dotterbolag och mellan helägda dotterbolag inom en koncern. För att ett koncernbidrag kan anses vara en avdragsgill kostnad för företaget som överför bidraget och som en skattepliktig inkomst för mottagaren måste koncernförhållandet vara kvalificerat.