:

Vilken eller vilka lagregler preciserar föräldrars ansvar för skador som deras barn orsakar?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

 1. Vilken eller vilka lagregler preciserar föräldrars ansvar för skador som deras barn orsakar?
 2. Vad är Normskyddsläran?
 3. Vad är en Ansvarsgrund?
 4. Vilka Ändamålssynpunkter motiverar skadeståndsansvar?
 5. Vad menas med en personskada?
 6. Vilka begränsningar ligger inbakade i den rätt till skadestånd som finns reglerad idag i skadeståndslagen Vad beror dessa begränsningar på?
 7. Vad är medvållande?
 8. Vad är skadeståndsskyldig?
 9. Vilka motiv ligger huvudsakligen bakom att vi har regler om skadeståndsansvar i svensk rätt?
 10. Hur förhåller sig relationen mellan rena Förmögenhetsskador och ansvaret vid myndighetsutövning?
 11. Vad kan en personskada bero på?
 12. Vad gäller vid personskada?

Vilken eller vilka lagregler preciserar föräldrars ansvar för skador som deras barn orsakar?

En vårdnadshavare är skyldig att betala skadestånd för skador som hans eller hennes barn har orsakat, om vårdnadshavaren uppsåtligen eller av oaktsamhet har brustit i sin plikt att utöva tillsyn över barnet. Detta följer av den allmänna culparegeln i 2 kap.

Vad är Normskyddsläran?

Normskyddsläran utgör en metod för att begränsa skadeståndsansvarets omfattning. Vid en tillämpning av läran undersöks vilka intressen en norm är tänkt att skydda. Endast dessa skyddade intressen kan medföra en rätt till skadeståndsersättning. Normskyddslära och det skyddade intresset syftar således till samma metod.

Vad är en Ansvarsgrund?

Strikt ansvar innebär att en part ansvarar för skador oavsett om skadan uppkommit genom dennes eget vårdslösa handlande eller någon annans. Rent strikt ansvar innebär att en part svarar för skador oavsett om det finns eget eller annans vårdslösa eller uppsåtliga handlande i grunden.

Vilka Ändamålssynpunkter motiverar skadeståndsansvar?

Vilka ändamålssynpunkter motiverar skadeståndsansvar? 1 - har skadan drabbat annan än dig själv? 2 - har den skadevållande varit vårdslös, culpabedömning enligt kap 2 §1. 3 - finns adekvat kausalitet mellan handlingen och skadan?

Vad menas med en personskada?

Kroppslig eller psykisk skada som orsakats av någons handlande. En personskada kan leda till ekonomiska förluster (läkarkostnader, inkomstförlust) och ideella förluster (sveda och värk, lyte och men).

Vilka begränsningar ligger inbakade i den rätt till skadestånd som finns reglerad idag i skadeståndslagen Vad beror dessa begränsningar på?

Inom skadeståndsrätten finns en vedertagen princip, enligt vilken den skadelidande är skyldig att vidta skäliga åtgärder för att begränsa sin skada. Principen är inte uttryckt i skadeståndslagen. Det finns en regel om medvållande i 6 kap.

Vad är medvållande?

3.1 Bakgrund och ändamål med medvållandereglerna En grundläggande princip inom svensk skadeståndsrätt är att skadeståndet ska försätta skadelidande i samma läge som om skadan inte skett, har dock skadelidande varit medvållande till skadan så kan skadeståndet nedsättas enligt SkL 6:1.

Vad är skadeståndsskyldig?

Om du har drabbats av en ekonomisk skada som någon annan än du själv har orsakat, kan du ha rätt till skadestånd. Tanken med skadestånd är att den som har drabbats av en ekonomisk skada, på grund av att någon annan har varit vårdslös eller oaktsam, i princip ska försättas i samma läge som innan skadan inträffade.

Vilka motiv ligger huvudsakligen bakom att vi har regler om skadeståndsansvar i svensk rätt?

Vi har mot den bakgrunden haft att överväga om ersättning som det allmänna skall betala till enskilda på grund av skador som uppkommit i samband med myndighetsutövning bör bestämmas under hänsynstagande till andra omständigheter än sådana som har rent ekonomisk betydelse.

Hur förhåller sig relationen mellan rena Förmögenhetsskador och ansvaret vid myndighetsutövning?

Huvudregeln i svensk rätt om det allmännas ansvar finns i SkL 3:2, som stadgar att staten eller kommun skall ersätta personskada, sakskada eller ren förmögenhetsskada, som vållas genom fel eller försummelse vid myndighetsutövning i verksamhet för vars fullgörande staten eller kommunen svarar.

Vad kan en personskada bero på?

Om du blivit skadad i trafiken, i vården eller om någon har skadat dig med vilja eller av vårdslöshet kan du ha rätt till skadestånd. Detsamma gäller om du skadar dig på grund av att till exempel kommunen inte sandat när det är ishalka eller när en butik inte varnat för nivåskillnad i golvet i en butik.

Vad gäller vid personskada?

Om du har fått en personskada till följd av ett trafikbrott eller en olycka ska du anmäla skadan direkt till ett försäkringsbolag eller till Trafikförsäkringsföreningen. Du ska inte begära ersättning för personskada i domstol om det var ett brott.