:

Vad är råvaror och förnödenheter?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vad är råvaror och förnödenheter?
  2. När måste man inventera?
  3. Vad är handelsvaror årsredovisning?
  4. Vad menas med handelsvaror?
  5. Varför måste företag inventera?
  6. Vem ska inventera?

Vad är råvaror och förnödenheter?

Råvaror och förnödenheter avser varor och material som vidareförädlas och som avser den direkta produktionen. Även förändring av lager avseende råvaror, tillsatsmaterial, förnödenheter samt halvfabrikat ska ingå.

När måste man inventera?

En inventering ska enligt lag göras minst en gång per år och det innebär i korthet att du räknar fram det totala anskaffningsvärdet av ditt varulager genom att anteckna värdet för varje tillgång i lagret, post för post. Du ska skriva under inventeringslistorna på heder och samvete.

Vad är handelsvaror årsredovisning?

Liksom råvarulagret nettoredovisas lagerförändringen av handelsvaror: nettot av årets inköp och lagerförändring redovisas på raden ”Handelsvaror”. I handelsföretaget framgår alltså kostnaden för sålda varor exklusive kostnaden för inköpsfunktionen (jämför med funktionsindelad resultaträkning).

Vad menas med handelsvaror?

Med handelsvaror avses de nyttigheter som företaget köpt till vidareförsäljning utan fortsatt behandling. Som handelsvaror räknas också råmaterial som företaget köpt till vidareförsäljning som sådana.

Varför måste företag inventera?

Därför måste du göra en inventering Andra skäl är att du får en bättre resultatuppföljning när du inventerar ofta. Om du driver ett företag som har stora variationer i lagret, men bara inventerar en gång per år, är resultatet du får i din resultatrapport inte rättvisande förrän du bokfört utfallet från din inventering.

Vem ska inventera?

Enligt skattelagstiftelsen är du skyldig att inventera ditt lager varje år. Om du inte har ett lagersystem brukar det vara vanligt att inventera på bokslutsårets sista dag. Har ni en stor verksamhet med ett stort lager kan det vara bra att utse en person som är ansvarig för inventariet.