:

Vad händer med marknadsräntan vid olika löptider?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vad händer med marknadsräntan vid olika löptider?
  2. Varför sjunker obligationer?
  3. När går obligationer upp?
  4. Vad är möjligt under löptiden för en aktieindexobligation?
  5. Vad är Ränteduration?
  6. Vilket samband gäller mellan priset på obligationer och den nominella räntenivån?
  7. Varför statsobligationer?
  8. Vad gäller vanligtvis för aktieindexobligationer?

Vad händer med marknadsräntan vid olika löptider?

Långa räntefonder är obligationsfonder med längre räntebindning, där innehaven generellt har längre löptider. Dessa fonder påverkas i högre grad när marknadsräntorna förändras, då ränterisken i dessa fonder är högre.

Varför sjunker obligationer?

Värdet på obligationen är bestäms av marknadsräntan. Om marknadsräntan ökar så sjunker priset på obligationen beroende på priskänsligheten för obligationen. Stor- leken på obligationens priskänslighet beror främst på om obligationen har kort eller lång löptid.

När går obligationer upp?

Om värdet på en obligation sjunker ökar räntan. Om en obligation som ger 5 procents ränta sjunker från 100 till 50 kronor i värde, så innebär det att räntan fördubblas från 5 till 10 procent. Det gör att förräntningstakten i en högräntefond blir högre efter en kraftig nedgång i marknaden.

Vad är möjligt under löptiden för en aktieindexobligation?

När du köper en aktieindexobligation binder du dina pengar på en viss tid. Du kan för det mesta sälja tillbaka din produkt till utgivaren under löptidens gång, men då är du inte garanterad att få någon avkastning, även om den marknad du investerat i gått bra.

Vad är Ränteduration?

Ränteduration är ett mått som visar hur känslig en obligations pris är för förändring i marknadsräntan och uttrycks ofta i antal år. Ju högre ränteduration, desto högre är räntekänsligheten och därmed ränterisken i en obligation.

Vilket samband gäller mellan priset på obligationer och den nominella räntenivån?

Det innebär att om ränteläget förändras under obligationens löptid, så kommer obligationens pris (kurs) att påverkas men inte räntan. En räntesänkning betyder att priset på obligationen höjs, medan en räntehöjning leder till att priset på obligationen sjunker.

Varför statsobligationer?

En statsobligation är en typ av räntebärande investering som innebär att du lånar ut pengar till en stat i utbyte mot en fast ränta. Stater använder dessa obligationer för att samla in pengar till exempelvis nya projekt eller till infrastrukturen. Investerare handlar dem för att få regelbundna ränteutbetalningar.

Vad gäller vanligtvis för aktieindexobligationer?

Den vanligaste formen av aktieindexobligationer innebär att utgivaren av obligationen åtar sig att vid förfall betala tillbaka ett på förhand bestämt lägsta belopp, och att investeraren istället för ränta får ett belopp som beror på hur aktiemarknaden har utvecklats under perioden.