:

Vad är Regementalitet?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vad är Regementalitet?
  2. Vad betyder begreppet makt för dig som förskollärare?
  3. Vad är disciplinär makt?
  4. Vad är Styrningsmentalitet?
  5. Vad är jämställdhet i förskolan?
  6. Hur beskriver man makt?

Vad är Regementalitet?

Vi har haft en lång diskussion om vad detta skall heta på svenska. För att markera att det hand- lar om ett nytt begrepp beslöt vi att bil- da ett nytt ord, »regementalitet«, som samtidigt anspelar på styrning, regering, mentalitet och rationalitet.

Vad betyder begreppet makt för dig som förskollärare?

Att göra barn till jämställda framtidsmedborgare är en viktig uppgift för förskolepedagoger. Arbetsprocessen genomsyras dock av maktrelationer där åldern är en avgörande faktor för vem som får bestämma och styra. I förskolan är normen att vuxna ska styra och omforma barn mot tydligt fastställda mål.

Vad är disciplinär makt?

Disciplinär makt skapar en viss typ av individer genom att producera nya rörelser, vanor och förmågor. Den fokuserar på detaljer, enskilda rörelser, deras timing och hastighet. Den organiserar kroppen i tid och rum, där varje handling detaljstyrs för maximal effekt.

Vad är Styrningsmentalitet?

Begreppet styrningsmentalitet betecknar en inställning eller ett sätt att förhålla sig till maktutövning och utgår från Foucaults (2010) maktbegrepp vars syfte är att synliggöra hur makt opererar i demokratiska samhällen.

Vad är jämställdhet i förskolan?

Förskolan ska erbjuda alla barn samma möjligheter till utveckling, lärande och lek utan att de begränsas av sin könstillhörighet. Här finns förslag på hur du kan arbeta aktivt med ett jämställt förhållningssätt på din förskola.

Hur beskriver man makt?

Makt är ett sociologiskt, teologiskt, organisationsteoriskt och filosofiskt begrepp som beskriver förmågan att driva igenom sin vilja trots motstånd. Det finns två huvudsakliga infallsvinklar, där den första handlar om "makt över".