:

Vad är Utomplansbestämmelser?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

 1. Vad är Utomplansbestämmelser?
 2. När började nya PBL gälla?
 3. Vad är komplementbyggnader Komplementbostäder till befintliga hus?
 4. När den nya plan och bygglagen 2010 900 trädde i kraft den 2 maj 2011 ersatte den dels den äldre plan och bygglagen 1987 10 men den ersatte även en annan lag?
 5. Vilka fyra typer av planer innehåller plan och bygglagen PBL bestämmelser om?
 6. Vad är det för skillnad på Komplementbostadshus och komplementbyggnad?
 7. Vad räknas som Komplementhus?

Vad är Utomplansbestämmelser?

Utomplansbestämmelserna innehåller bland annat en reglering avseende högsta antal våningar för bostadsbyggnader samt högsta antal bostadslägenheter. Av yttrande från Räddningstjänsten framgår att den lovsökta byggnaden dels inte har brandposter på erforderligt avstånd, dels saknar tillfredsställande utrymningsvägar.

När började nya PBL gälla?

Plan- och bygglag (1987:10)

Vad är komplementbyggnader Komplementbostäder till befintliga hus?

Från och med mars 2020 får du bygga en komplementbostad upp till 30 m2. En komplementbostad är en byggnad som är inredd för att fungera som en egen bostad. Dessa kan användas som fritidshus eller permanentboende.

När den nya plan och bygglagen 2010 900 trädde i kraft den 2 maj 2011 ersatte den dels den äldre plan och bygglagen 1987 10 men den ersatte även en annan lag?

Lagen innehåller också föreskrifter om detaljplaner, bygglov, tillsyn, "svartbyggen" och byggnadsnämndernas verksamhet. Lagen trädde i kraft och ersatte då den äldre Plan- och bygglagen 1987:10 (ÄPBL). I PBL, PBF, BBR och EKS finns statens minimikrav på det som byggs.

Vilka fyra typer av planer innehåller plan och bygglagen PBL bestämmelser om?

 • 1 kap. Syfte, innehåll och definitioner. 1 § I denna lag finns bestämmelser om planläggning av mark och vatten och om byggande. ...
 • 2 kap. Allmänna och enskilda intressen. ...
 • 3 kap. Översiktsplan. ...
 • 4 kap. Reglering med detaljplan och områdesbestämmelser.

Vad är det för skillnad på Komplementbostadshus och komplementbyggnad?

En komplementbyggnad kan användas som gäststuga men den får inte användas som en självständig bostad varken som fritidshus eller permanentbostad. Komplementbostadshus är en byggnad som är inredd som en självständig bostad. Den kan användas antingen som ett fritidshus eller permanentbostad eftersom båda är bostadshus.

Vad räknas som Komplementhus?

En fristående byggnad som inte är huvudbyggnaden på tomten med ett småhus kallas för en komplementbyggnad. Det kan vara exempelvis ett fristående garage, friggebod, lekstuga gäststuga eller och undantag för komplementbyggnader – beroende på deras storlek, läge och användning.