:

Vad är en Kommunrevision?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vad är en Kommunrevision?
  2. Vad är en förtroendevald revisor?
  3. Vad gör en kommunal revisor?
  4. Är revisor styrelsemedlem?
  5. Vad är offentlighetsprincipen och vilket är syftet med den?

Vad är en Kommunrevision?

Arbetsordning för kommunrevisionen Den kommunala revisionen är ett lokalt demokratiskt kontrollinstrument med uppdrag att granska den verksamhet som bedrivs i kommunen samt pröva ansvarstagandet. Den kommunala revisionen är oberoende och granskar på fullmäktiges uppdrag och därigenom indirekt också för medborgarna.

Vad är en förtroendevald revisor?

En förtroendevald revisor granskar styrelsens arbete, så att stadgar följs och att styrelsen arbetar utifrån de beslut som fattades på årsmötet. Revisorn bör därför hela tiden hålla sig underrättad om vad som sker i föreningen.

Vad gör en kommunal revisor?

Den kommunala revisionen granskar på fullmäktiges uppdrag och revisorerna är förtroendevalda. De biträds av sakkunniga yrkesrevisorer. Tillsammans prövar de om verksamheten är ändamålsenlig och effektiv, om styrningen är tillräcklig och om räkenskaperna är rättvisande.

Är revisor styrelsemedlem?

Revisorernas uppgift är att vara medlemmarnas ombud och granska styrelsen arbete. Revisorernas väljs, precis som styrelsen och valberedningen, på årsmötet av föreningens medlemmar. Hur många revisorer som föreningen ska ha regleras i stadgarna. Revisorerna måste vara aktiva under hela verksamhetsåret.

Vad är offentlighetsprincipen och vilket är syftet med den?

Offentlighetsprincipen är central i den svenska rättsordningen. Den innebär att allmänheten, ofta enskilda individer och företrädare för media, har rätt till insyn i och tillgång till information om statens och kommunernas verksamhet.