:

Vad får styrelsen besluta om?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vad får styrelsen besluta om?
  2. Vad är en extrastämma?
  3. Vem får vara ombud på bolagsstämma?
  4. Vilka får vara med på ett årsmöte?
  5. Vad är en extra bolagsstämma?

Vad får styrelsen besluta om?

Vad får styrelsen besluta om Enligt lagen om ekonomiska föreningar svarar styrelsen för föreningens organisation och förvaltning . Detta innefattar bland annat löpande arbetsuppgifter som bokföring, redovisning, underhåll av fastigheten, upphandling av tjänster för olika typer av arbeten och bankkontakter.

Vad är en extrastämma?

Om man vill lyfta en viss fråga i en förening bör man göra detta genom en motion på ordinarie årsstämma. Givetvis kan man vid akuta fall, då man får stöd av 1/10-del av föreningens medlemmar, kalla till extra stämma.

Vem får vara ombud på bolagsstämma?

En aktieägare har rätt att använda sig av ett ombud för deltagande i bolagsstämman. Aktieägaren kan inte nekas eller fråntas denna rätt genom en bestämmelse i bolagsordningen. Ombudet ska ha en daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet.

Vilka får vara med på ett årsmöte?

Normalt är att endast medlemmar (och vald extern revisor) får delta i årsmötet. Med delta i årsmötet menar man: vara närvarande, yttra sig, delta i beslut och kunna bli vald till mötesfunktionär. Inga andra har rätt att delta, annat än om årsmötet uttryckligen gett dem det.

Vad är en extra bolagsstämma?

Extra bolagsstämma Styrelsen kan kalla till extra bolagsstämmor om det är något de vill att aktieägarna ska besluta om innan det är dags för årsstämman. Det är oftast beslut om: vinstutdelning. att ändra styrelsen.