:

Under vilka förutsättningar kan en kund få skadestånd?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Under vilka förutsättningar kan en kund få skadestånd?
  2. Vad är en säkerhetsbrist?
  3. Vad är Produktskada?
  4. Har man rätt till skadestånd?
  5. Vad är systematiskt patientsäkerhetsarbete innebär?
  6. Vad har vi för produktansvar som företagare?

Under vilka förutsättningar kan en kund få skadestånd?

Konsumenten har rätt till skadestånd oavsett om köpet har hävts eller om felet har åtgärdats av dig. Exempel på kostnader som du kan bli skyldig att ersätta: Utgifter. Till exempel för resor och transporter om konsumenten måste resa för att ett fel avhjälpt på en vara.

Vad är en säkerhetsbrist?

3 § En produkt har en säkerhetsbrist, om produkten inte är så säker som skäligen kan förväntas. Säkerheten skall bedömas med hänsyn till hur produkten kunnat förutses bli använd och hur den har marknadsförts samt med hänsyn till bruksanvisningar, tidpunkt då produkten satts i omlopp och övriga omständigheter.

Vad är Produktskada?

När en köpt, eller hyrd, produkt orsakar skador på person eller egendom föreligger en produktskada. Ett klassiskt juridiskt problem är enligt vilka regler sådana skador skall bedömas. Produktansvaret kan sägas röra sig mellan det inom- och det utomobligatoriska rättsområdet.

Har man rätt till skadestånd?

Om du har drabbats av en ekonomisk skada som någon annan än du själv har orsakat, kan du ha rätt till skadestånd. Tanken med skadestånd är att den som har drabbats av en ekonomisk skada, på grund av att någon annan har varit vårdslös eller oaktsam, i princip ska försättas i samma läge som innan skadan inträffade.

Vad är systematiskt patientsäkerhetsarbete innebär?

Systematiskt patientsäkerhetsarbete handlar ytterst om att förebygga att patienter drabbas av vårdskador. Att utreda händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada är viktigt i det systematiska patientsäkerhetsarbetet.

Vad har vi för produktansvar som företagare?

Produktansvaret innebär att de företag som sålt, importerat eller tillverkat en produkt bär ansvaret för skador som orsakats av en säkerhetsbrist hos produkten. Känn dig trygg med att vi hjälper dig om din produkt skulle orsaka något. Du får hjälp av våra jurister och för din talan vid ett skadeståndskrav.