:

Vad ska en miljökonsekvensbeskrivning innehålla?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

 1. Vad ska en miljökonsekvensbeskrivning innehålla?
 2. Hur gör man en MKB?
 3. Vilka är de obligatoriska punkterna i en MKB?
 4. Vad betyder begreppet levnadsmiljö?
 5. När måste en miljökonsekvensbeskrivning upprättas?
 6. Vad är Levnadsmiljöer och levnadsvillkor?
 7. När måste man göra en miljökonsekvensbeskrivning i samband med att man upprättar en detaljplan?
 8. Varför upprättas en miljökonsekvensbeskrivning MKB och när krävs en sådan?

Vad ska en miljökonsekvensbeskrivning innehålla?

Miljökonsekvensbeskrivningen ska innehålla en identifiering, beskrivning och bedömning av rimliga alternativ med hänsyn till planens syfte och geografiska räckvidd. Varför olika alternativ har valts eller valts bort under processen ska motiveras i miljökonsekvensbeskrivningen.

Hur gör man en MKB?

gör du bästa MKB:n

 1. Fundera över syfte och angreppssätt. Och låt arbetet föda konkreta miljöåtgärder! ...
 2. Ta hjälp utifrån! Det är sällan du som miljöchef eller MKB-ansvarig ensam tar fram MKB:n, snarare får du en samordnande projektledarroll. ...
 3. Våga prioritera! ...
 4. Gör en seriös alternativredovisning! ...
 5. Samverka med myndigheter.

Vilka är de obligatoriska punkterna i en MKB?

Obligatoriska punkter i en MKB

 • en beskrivning av verksamheten, lokalisering, utformning och omfattning.
 • en beskrivning av de åtgärder som planeras för att undvika skadliga verkningar ska undvikas.
 • en beskrivning av hur det ska undvikas att verksamheten eller åtgärden överträder miljökvalitetsnorm enligt miljöbalken.

Vad betyder begreppet levnadsmiljö?

Begreppet miljö omfattar fysiska, sociala och kulturella faktorer i de naturliga eller bebyggda miljöer med vilka människan står i interaktion. Med miljö avses i första hand människornas livsmiljö, vars tillstånd och kvalitet påverkas i positiv eller negativ riktning av människornas egen verksamhet.

När måste en miljökonsekvensbeskrivning upprättas?

När en väg- eller järnvägsplan tas fram ska projektets påverkan på människors hälsa och på miljön beskrivas. Om länsstyrelsen bedömer att projektet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som uppfyller kraven i miljöbalken, tas fram.

Vad är Levnadsmiljöer och levnadsvillkor?

Människors olika levnadsmiljöer och levnadsvillkor. Hur människor påverkas av, samt själva medverkar till, skapandet av de kulturer och samhällen de lever i. Hur identiteter skapas och formas i sociala sammanhang.

När måste man göra en miljökonsekvensbeskrivning i samband med att man upprättar en detaljplan?

En strategisk miljöbedömning ska göras när genomförandet av en detaljplan kan antas medföra betydande miljöpåverkan. För att ta reda på om genomförandet av planen kan antas medföra betydande miljöpåverkan ska alla planer genomgå en undersökning inom ramen för plansamrådet.

Varför upprättas en miljökonsekvensbeskrivning MKB och när krävs en sådan?

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas för att skapa en bild över den miljöpåverkan som en planerad verksamhet eller åtgärd kan medföra för miljö, hälsa och hushållning med resurser. Miljöbalken (MB) reglerar arbetet med MKB och hur bedömning av en verksamhets eller åtgärds konsekvenser på miljön skall göras.