:

Vilka lagar styr den rättspsykiatriska vården?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

 1. Vilka lagar styr den rättspsykiatriska vården?
 2. Vad bör man göra om en inlagd patient hela tiden vill lämna avdelningen?
 3. Vad händer om man tackar ja till vård får man Tvångsvårdas då?
 4. Vem är behörig att fatta ett Intagningsbeslut om psykiatrisk tvångsvård?
 5. Vilka lagar reglerar psykiatrins område?
 6. Vilka lagar och regler styr psykiatrin?
 7. Hur lång tid har man på sig att pröva ett vårdintyg?
 8. Hur ofta omprövas LPT?

Vilka lagar styr den rättspsykiatriska vården?

Lagar som styr rättspsykiatrin

 • HSL- Hälso och sjukvårdslagen.
 • LPT- Lagen om psykiatrisk tvångsvård.
 • LRV- Lagen om rättspsykiatrisk tvångsvård.
 • LRV med SUP - Lagen om rättspsykiatrisk tvångsvård med särskild utskrivningsprövning.
 • Fängelselag.

Vad bör man göra om en inlagd patient hela tiden vill lämna avdelningen?

Beslutet att du ska vårdas mot din vilja går att överklaga till förvaltningsrätten. För att överklaga kontaktar du chefsöverläkaren på den psykiatriska klinik där du vårdas, antingen direkt eller med hjälp av annan vårdpersonal. Du har också rätt att be om en stödperson som kan ge hjälp och stöd.

Vad händer om man tackar ja till vård får man Tvångsvårdas då?

Beslutet tas enligt lagen om besöksinskränkningar vid viss tvångsvård. Beslutet kan överklagas till förvaltningsrätten. En klinik för psykiatrisk tvångsvård har rätt att ha särskilda besökstider. Besökstiderna ska ge bra möjligheter till besök utan att vården påverkas.

Vem är behörig att fatta ett Intagningsbeslut om psykiatrisk tvångsvård?

Intagningsbeslut (6 b § LPT) Frågan om intagning för tvångsvård avgörs av chefsöverläkare eller erfaren specialistläkare i psykiatri med chefsöverläkaruppdrag (vad som i fortsättningen sägs om chefsöverläkare gäller även den senare kategorin).

Vilka lagar reglerar psykiatrins område?

Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT, och lagen om rättspsykiatrisk vård, LRV, reglerar omhändertagandet av en person i samband med tvångsvård. De båda lagarna kompletterar Hälso- och sjukvårdslagen, HSL, och innehåller regler och villkor för tvångsvård samt hur och när tvångsåtgärder får vidtas.

Vilka lagar och regler styr psykiatrin?

Lagar och regler som styr

 • Hälso- och sjukvårdslagen. ...
 • Lag om psykiatrisk tvångsvård (LPT) ...
 • Lag om rättspsykiatrisk vård (LRV) ...
 • Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) ...
 • Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) ...
 • Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ...
 • Patientlagen. ...
 • Patientdatalagen.

Hur lång tid har man på sig att pröva ett vårdintyg?

Prövningen ska ske skyndsamt och senast inom 24 timmar från det att patienten, med eller utan utfärdat vårdintyg, anlänt till en sjukvårdsinrättning där tvångsvård kan bedrivas. Beslut om intagning enligt 6 b § LPT kan fattas om chefsöverläkaren bedömer att kriterierna för LPT är uppfyllda.

Hur ofta omprövas LPT?

Förvaltningsrätten kan förlänga tvångsvården Förvaltningsrätten kan besluta om fortsatt vård under högst fyra månader. Därefter kan förvaltningsrätten göra en ny prövning och ge chefsöverläkaren rätt att fortsätta tvångsvården med högst sex månader åt gången. Tvångsvården kan pågå under flera år, men det är ovanligt.