:

Vad menas med primär förhandlingsskyldighet?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vad menas med primär förhandlingsskyldighet?
  2. När facket kallar till förhandling?
  3. Vad är MBL 13?
  4. Vad innebär 10 MBL?
  5. När är en MBL förhandling avslutad?
  6. Vad är förhandlingsmandat?
  7. Kan man förhandla en rättstvist enligt 11 MBL?

Vad menas med primär förhandlingsskyldighet?

Primär förhandlingsskyldighet innebär att en arbetsgivare med kollektivavtal på eget initiativ ska förhandla med det eller de fackförbund som har kollektivavtal på arbetsplatsen, inför olika typer av beslut.

När facket kallar till förhandling?

Om arbetsgivaren planerar förändringar på arbetsplatsen Vid alla viktigare förändringar av verksamheten, arbets- eller anställningsförhållanden för medlemmar är arbetsgivaren skyldig att kalla till förhandling. Detta är den primära förhandlingsskyldigheten som följer av 11 § medbestämmandelagen (MBL).

Vad är MBL 13?

Arbetsgivaren har enligt 13 § MBL även en förhandlingsskyldighet gentemot arbetstagarorganisation utan kollektivavtal. Denna skyldighet föreligger innan arbetsgivaren fattar beslut som särskilt angår arbets- eller anställningsförhållande för medlem i en organisation med vilken arbetsgivaren inte har kollektivavtal.

Vad innebär 10 MBL?

I 10 § MBL stadgas den allmänna förhandlingsrätten. Där framgår att arbetstagarorganisationen och arbetsgivaren eller arbetsgivarorganisationen har rätt till förhandling med varandra i frågor som rör förhållandet mellan arbetsgivaren och arbetstagare.

När är en MBL förhandling avslutad?

Om ni blir oeniga lokalt måste du snabbt kontakta ditt förbund för att diskutera hur ni ska agera. Begäran om central förhandling ska ha inkommit till arbetsgivaren inom sju (7) kalenderdagar från och med den dag den lokala förhandlingen avslutades. Observera att dagen då förhandlingen avslutades räknas som ”dag 1”.

Vad är förhandlingsmandat?

Ombud och klubbar inom riksorganisationen har ett stort mandat att företräda medlemmarna i förhandlingar om lön och andra samverkansfrågor.

Kan man förhandla en rättstvist enligt 11 MBL?

Fremias Medbestämmandeavtalet (som reglerar medbestämmandefrågor) och Huvudavtal (som reglerar rättstvister) kompletterar MBL. I dessa förhandlingsordningar föreskriver att förhandling ska ske såväl lokalt som centralt samt inom vilka frister.