:

Vilken är Instansordningen för de allmänna domstolarna?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vilken är Instansordningen för de allmänna domstolarna?
  2. Vilka mål behandlas i den Högsta domstolen?
  3. Vilka mål prövar Högsta domstolen?
  4. Vem granskar tingsrätten?
  5. Vilka mål handläggs i tingsrätten?
  6. Vilka typer av mål handlägger tingsrätten?

Vilken är Instansordningen för de allmänna domstolarna?

Vad angår de allmänna domstolarna, fanns i Sverige fram till 1849 fyra instanser, nämligen första instans: häradsrätt på landet och kämnärsrätt i stad; andra instans: lagmansrätt på landet och rådstuvurätt (stavades rådstufvurätt) i stad; tredje instans: hovrätt; och fjärde instans: Högsta domstolen.

Vilka mål behandlas i den Högsta domstolen?

Högsta domstolen utövar den högsta dömande makten i tvistemål och brottmål samt övervakar rättskipningen inom sitt eget verksamhetsområde. Högsta domstolen är en prejudikatdomstol vars viktigaste uppgift är att meddela prejudikat om de mål och ärenden som lagen inte ger ett klart svar på.

Vilka mål prövar Högsta domstolen?

Högsta domstolens viktigaste uppgift är att genom konkreta mål skapa vägledande avgöranden - prejudikat. För att domstolen ska ta upp ett mål krävs i regel ett prövningstillstånd. Högsta domstolen beslutar också i fråga om resning, domvilla och olika ärenden.

Vem granskar tingsrätten?

En tingsrätts dom eller beslut kan som huvudregel överklagas till hovrätten. Riksdagens ombudsmän, i dagligt tal Justitieombudsmannen (JO), har riksdagens uppdrag att granska att de som utövar offentlig verksamhet följer lagar och andra författningar samt i övrigt sköter sina uppgifter.

Vilka mål handläggs i tingsrätten?

Tingsrätterna handlägger brottmål, tvistemål och ansökningsärenden. Målen och ärendena handläggs och avgörs antingen vid ett sammanträde till vilket parterna i målet kallas eller i ett skriftligt förfarande, varvid avgörandet fattas enbart på basis av handlingarna.

Vilka typer av mål handlägger tingsrätten?

Tingsrätten handlägger och dömer i brottmål, till exempel mål om misshandel, stöld, narkotika, skatte- och trafikbrott. Ett misstänkt brott utreds av polisen. En åklagare bestämmer sedan om målet ska föras vidare till tingsrätten genom ett åtal.