:

Vem får pengarna vid dagsböter?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vem får pengarna vid dagsböter?
  2. Är en sanktionsavgift avdragsgill?
  3. Hur bokföra böter?
  4. Vem bestämmer bötesbelopp?
  5. Är fortkörning dagsböter?

Vem får pengarna vid dagsböter?

Om du har begått ett brott som kan ge fängelse ska du enligt lag betala en avgift till brottsofferfonden om 800 kronor. Dessa pengar går till en fond som Brottsoffermyndigheten beslutar om.

Är en sanktionsavgift avdragsgill?

Böter och offentligrättsliga sanktionsavgifter får inte dras av (9 kap. 9 § IL). Exempel på avgifter som inte är avdragsgilla är företagsböter, övertidsavgifter, lagringsavgifter samt förseningsavgifter och skattetillägg enligt 48 och 49 kap. SFL.

Hur bokföra böter?

Erlagda böter och andra viten debiteras vanligtvis konto 6992 Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla. Erlagda böter för anställda utgör en löneförmån och som debiteras t. ex. konto 7010 Löner, löner och ersättningar.

Vem bestämmer bötesbelopp?

Domstolsböter har beslutats genom en dom från tingsrätt, hovrätt, högsta domstolen eller mark- och miljödomstolen.

Är fortkörning dagsböter?

Dagsböter är i dag en vanlig straffpåföljd för brott som betecknas som ringa men ändå bedöms vara av grövre karaktär, som exempelvis fortkörning över en viss hastighet.